Laatste update: 01-10-2021

Verenigingscontributies voor SV Aspargos; contributie is men verschuldigd voor elk, bij het secretariaat bekend, geregistreerd lidmaatschap op 01-07.

 

Categorie Contributie SV Aspargos Contributie NeVoBo
Jeugd t/m 8 jaar (N1, N2 en N3)            € 85.00  
Jeugd 9 t/m 11 jaar (N4, N5 en N6)         € 85.00 € 15.00
Jeugd 12 en 13 jaar (C-jeugd)                   € 85.00 € 45.00
Jeugd 14 en 15 jaar (B-jeugd)                   € 95.00 € 45.00
Jeugd 16 en 17 jaar (A-jeugd)                   € 120.00 € 45.00
Senioren vanaf 18 jaar                               € 165.00 € 65.00
Recreanten vanaf 18 jaar                           € 155.00  
Alleen trainen (recreant)                      € 120.00  
Ondersteunend lid (o.a. GC’93)               € 25.00  
Ondersteunend lid (familielid)                 € 15.00  
Verenigingsleden                                       € 0.00  

 

Aanvullende info:         

– Leeftijd is bepaald op 1 oktober

– Contributie wordt bepaald op de voor het lid meest gunstige tarief; dit is of de leeftijd (als je een hoger niveau speelt dan je leeftijd vereist) of het niveau (als er met dispensatie gespeeld wordt)

– Bij langdurige ziekte of blessure bestaat er een mogelijkheid tot restitutie van (een gedeelte van) de reeds betaalde contributie. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het (Dagelijks) Bestuur tijdig op de hoogte gebracht te worden van de situatie welke op verzoek ook geverifieerd mag/kan worden.

– Alle leden dienen ook een taak binnen de vereniging uit te voeren welke tijdig van te voren kenbaar gemaakt zal worden; afmelden voor deze taak kan tot een boete ter grootte van 10% van de verenigingscontributie leiden. Het (Dagelijks) Bestuur zal hierin bepalend zijn.

– Alle jeugdleden worden in principe ook als bondslid ingeschreven omdat deze in de meeste gevallen relatief snel kunnen gaan deelnemen aan de competitie. Mocht er om welke reden dan ook afgeweken worden van deze regel, dan zal dat in overleg met betrokkenen vooraf besproken worden.

– Aanmeldingen gedurende het seizoen worden belast met of de volledige verenigingscontributie (aanmeldingen t/m 31-12) of de helft (aanmeldingen vanaf 01-01); de NeVoBo-contributie is ten alle tijden 100%!

– Afmeldingen na 01-07 worden belast met ten minste de verenigingscontributie voor een ondersteunend lid en indien van toepassing de NeVoBO-contributie. Ook in deze is het (Dagelijks) Bestuur bepalend.

– Ondersteunende leden zijn alle personen die graag aan de vereniging verbonden zijn maar geen of een beperkte actieve rol binnen de vereniging vervullen. Zij krijgen alle info zoals andere leden ook krijgen en kunnen deelnemen aan alle activiteiten die voor desbetreffende groep georganiseerd worden. Indien van een ondersteunend lid een ander gezinslid belast wordt voor de  ‘volwaardige’ contributie is dit ondersteunend lid een familielid. Alle leden van de GC’93 moeten minimaal ondersteunend lid van SV Aspargos zijn; daarnaast zijn deze GC-ers ook aan hun ‘eigen’ clubje een contributie verschuldigd die geheel buiten SV Aspargos om gaat.

– Verenigingsleden of leden die contributie vrij zijn, zijn leden die namens het bestuur een taak vervullen voor de vereniging (sponsors, trainers, coaches en/of commissieleden zonder andere actieve binding) en ereleden.