Oktober 2022: jaargang 4, editie 9

Dit is het SV Aspargos Clubnieuws.  Een maandelijkse mailing om jullie als leden op de hoogte te houden van wat er speelt.

Blijf voor de laatste actuele nieuwtjes kijken op de website.
Hebben jullie leuke ideeën, wensen of nieuwtjes, mail ze gerust naar publiciteit@aspargos.nl
We wensen jullie heel veel lees- en kijkplezier toe!

 

Jaarverslag Voorzitter 2022

Eindelijk weer een normaal jaar volleyballen, heerlijk om te zien, toch? 
 
Wat een heerlijk volleybal seizoen tot dusver. Sport geeft afleiding en ook ontspanning. Sport geeft kracht en steun. Laten we elkaar helpen als een ander het moeilijk heeft. Het gaat niet altijd om een harde smash, een kill block of een Ace. Een arm om een schouder kan nog steeds veel betekenen. Dan maar een wedstrijd verliezen.
 
We staan aan de vooravond van een belangrijke ALV. Enkele bestuursleden hebben aangegeven te willen stoppen en onze sponsorcommissie is nog steeds onbemand……. Wel zijn er door een paar enthousiastelingen wat goede zaken op papier gezet waarmee we weer naar onze sponsoren kunnen gaan, maar we zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste commissieleden voor onze sponsorcommissie. Dus………………….
 
Binnenkort eindelijk weer een mixtoernooi. Heel veel plezier samen! Mooi om te zien dat er ook weer leuke en nieuwe ideeën ontstaan. Komt er ook weer een jeugdtoernooi?? Wil jij dit organiseren met hulp van een paar oude rotten die dit vaker hebben gedaan, meld je dan ook even. 
 
We moeten als vereniging veranderen. Hoe? Dat weet ik nog niet, maar zo doorgaan kan helaas niet. Als bestuur gaan we ons beraden hoe we iedereen meer kunnen betrekken bij de vereniging zonder dat we altijd een beroep moeten doen op dezelfden. Zoiets van gedeelde smart is halve smart. SAMEN maken we er een mooi seizoen van en SAMEN houden we deze mooie vereniging in ere! 
 
Ik wil iedereen via deze weg bedanken die zijn/haar steentje bijdraagt aan deze mooie vereniging. Tot de ALV op 4 november aanstaande in ‘t Haeren. 
 
 
Barry Peute 
Voorzitter SV Aspargos
 

 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum vergadering:                  Vrijdag 4 november 2022
Locatie:                                    ’t Haeren Grubbenvorst
Tijd:                                         20.30 uur 
 
Wij willen onderstaande agenda hanteren:
 

 1. Opening door de voorzitter 
 2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 05 november 2021
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Financieël verslag van de penningmeester seizoen 2021-2022
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Decharge van de penningmeester
 1. Benoeming kascommissie
 1. Commissieverslagen
 1. Aanpassing Huishoudelijk Regelement (HHR)

           De aanpassingen van het huishoudelijk regelement zijn na te lezen op de                    website.
           Deze aanpassingen zijn in blauw vermeld.

 1. Pauze
 1. Zilvere Spargos
 2. Behandeling begroting
 3. Bestuursverkiezing

            Aftredend niet herkiesbaar: Arendien Vrieling
            Aftredend wel herkiesbaar: Chantal Bergs

 1. Mededelingen

            a. Oproep om zich aan te melden als vrijwiliger
            b. Jubileum 2025 en BoereBrulluf 2025
            c. Instellen van een nieuw mailadres aangaande ledenadministratie 
                Dit wordt ledenadministratie@aspargos.nl. Dit mailadres gaat gebruikt                         worden voor:
                     - aanmelden nieuwe leden
                     - afmelden leden 
                     - wijziging van de NAW en overige gegevens die betrekking hebben                              op de leden van Aspargos.
                Overige zaken lopen via het mailadres secretariaat @aspargos.nl
            d. Bedanken vrijwilligers en sponsoren

 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Ad 2:
Deze notulen vindt u in het clubnieuws van december 2021 of zijn op te vragen bij het secretariaat: secretariaat@aspargos.nl.
 
Ad 3:
Jaarverslag van de secretaris is te lezen in het clubnieuws van oktober 2022.
 
Ad 4:
Aan de uitnodiging voor de ALV die u thuis heeft ontvangen zijn zowel een financieel overzicht (seizoen 2021-2022) als de begroting (seizoen 2022-2023) toegevoegd.
Een toelichting op deze stukken en de balans zijn vanaf 01-11-2022 verkrijgbaar, stuur hiervoor een verzoek naar penningmeester@aspargos.nl. De toelichting wordt u dan per mail toegezonden. 
 
Ad 7:
De commissieverslagen zijn te lezen in het clubnieuws van oktober 2022.
Tijdens dit agendapunt is het mogelijk het bestuur hierover vragen te stellen.
Graag vragen wij uw aandacht voor de vacante commissie- en/of bestuursfuncties zodat we spoedig weer met een voltallig bestuur onze vereniging kunnen organiseren en de vereniging kunnen leiden.
 
Ad 11:
Ook deze is als bijlage toegevoegd (zie ook ad 4).
 
Ad 12:
Dit jaar zijn de volgende bestuursleden aftredend:
Arendien Vrieling
Verder is het volgende bestuurslid periodiek aftredend:
Chantal Bergs 
 
Buiten een nieuwe voorzitter Sponsor Commissie is het bestuur ook op zoek naar een voorzitter van de Materialen en Activiteiten Commissie (MAC) en de Publiciteitscommissie
 
Als er leden zijn die zich kandidaat willen stellen als bestuurslid, dienen zij zich voor 3 november 2022 te melden bij de secretaris.
 
Wij roepen u op deze vergadering bij te wonen in het belang van uw vereniging; hierbij zullen wij de ruimte volgens de geldende coronaregelgeving (laten) inrichten. 
Als u verhinderd mocht zijn dan graag uiterlijk 3 november afmelden bij ondergetekende, bij voorkeur via e-mail secretariaat@aspargos.nl.
Wij zullen trachten de vergadering zo kort en bondig mogelijk te houden zodat er na afloop nog de gelegenheid is om onder het genot van een drankje na te praten.
 
Vriendelijke groeten en tot ziens op 4 november a.s.
 
Namens het bestuur van SV Aspargos
Wilbert Kusters, Secretaris.

 

 

Jaarverslag Commissie volleybalzaken 2022

Na een wederom rommelig verlopen competitie afgelopen jaar kunnen we namens Commissie Volleybalzaken gelukkig ook positieve dingen melden. 

Zo zijn we het vorige seizoen gestart met een heel gezellig ouder en kind toernooi voor de CMV-jeugd. Gelukkig konden we daarna nog enkele weken trainen en wedstrijden spelen, voordat Covid gedurende de winter roet in het eten gooide.
Voor de zomervakantie was er voor de CMV- jeugd het vriendjes en vriendinnetjestoernooi, waarbij we een grote groep kinderen enthousiast hebben weten te maken voor volleybal. Mede namens de betrokkenheid van enkele ouders en de bereidheid van trainers, is dit toernooi en de daarop volgende trainingen een succes geworden!

Natuurlijk zullen ook onze nieuwe CMV-jeugdleden ingedeeld worden als mini van de week, waarbij ze even met een senioren damesteam mee mogen doen, mogen helpen met tellen om daarna iets lekkers te drinken en hun oorkonde te ontvangen.

Bij de recreanten zijn er om verschillende redenen enkele leden gestopt, maar hebben we ook nieuwe jeugdige recreanten mogen verwelkomen. Na goed overleg zijn er voor dit seizoen nieuwe teams gevormd. Het gezellige recreantenavondje darten hebben zij gelukkig afgelopen jaar wel gewoon kunnen vieren. Wij hopen dat we ook dit seizoen nog een paar nieuwe gezichten mogen verwelkomen binnen de vereniging.

Nu het nieuwe jaar weer van start is gegaan hopen we dat er dit jaar een volwaardige competitie gespeeld kan worden voor zowel onze jeugdleden, senioren en recreanten. 

Graag willen we al onze betrokken ouders bedanken voor het coachen, rijden, wassen en helpen bij de zaaldiensten en onze trainers dat ze elke week voor onze leden klaarstaan en de trainingen verzorgen. Hopelijk kunnen we enkele trainers komend jaar weer een trainerscursus laten volgen om weer inspiratie op te doen voor het komende seizoen.

Namens Commissie VolleybalZaken
Suzanne Joosten

 

 

Jaarverslag Publiciteitscommissie 2022

Eind 2021 en begin 2022 waren er, door de coronamaatregelen, nog minder activiteiten binnen de vereniging en hierdoor was er minder publiciteit nodig. Gelukkig dat er in 2022 vrij snel versoepelingen kwamen waardoor vanaf februari en maart 2022 weer meer activiteiten mogelijk waren en hiervan hebben we als publiciteitscommissie verslag gedaan en iedereen via Clubnieuws, onze social-kanalen en website op de hoogte gehouden.
Qua ontwikkeling in de commissie zijn er afgelopen jaar weinig veranderingen doorgevoerd, met de commissieleden is gekeken naar de taakverdelingen en we zijn aan de slag gegaan met werving van nieuwe commissieleden. Semke Sitsen en Zoë Manders hebben aangegeven mee te willen gaan helpen. Afgelopen seizoen is Ilse Hegger gestopt met de publiciteitscommissie en via deze weg willen we haar ook bedanken voor de inzet afgelopen jaren voor de publiciteitscommissie. In de commissie zijn we nog steeds op zoek naar een voorzitter die ook plaats wil nemen in het bestuur. Pieter en Bert hebben afgelopen jaar afwisselend de commissie in het bestuur vertegenwoordigd, echter we zoeken iemand die met nieuwe energie ons mee wil komen helpen. Pieter stopt na de algemene ledenvergadering met de vertegenwoordiging in het bestuur en het bijwonen van de bestuursvergaderingen.
Wat betreft socialmedia, Clubnieuws en de website zijn er niet veel veranderingen geweest. Clubnieuws is in het bestuur besproken om hier wat extra aandacht aan te geven zodat er meer inhoud komt en dat eerdere rubrieken weer terugkomen. Als er ideeën hiervoor zijn laat het ons dan weten. Via enkele leden hebben we bericht gekregen dat Clubnieuws niet altijd in de mailbox bezorgd werd. We hebben het mailprogramma goed nagelopen en alle mailadressen gecontroleerd en extra getest. Alle mailadressen staan er goed in en vriendelijk verzoek aan alle leden om na te kijken of e-mails van SV Aspargos niet in een reclame map of in de spam map terecht komt. Op internet zijn instructies te vinden hoe je een filter aan kunt maken om te voorkomen dat SV Aspargos in de spam map terecht komt. 
Mocht je een editie van Clubnieuws niet meer terug kunnen vinden kijk dan in het archief op de website, hier staan alle gepubliceerde versies van Clubnieuws. https://aspargos.nl/clubnieuws-archief/
Betreffende de website hebben we afgelopen jaar enkele storingen gehad met de webserver waardoor deze enkele keren niet bereikbaar was. Dit is door de hosting provider snel opgelost en mocht je zien dat de website niet werkt, of als er andere opmerkingen zijn laat het ons weten op publiciteit@aspargos.nl.

Wil jij onze nieuwe commissievoorzitter worden? Het is niet moeilijk en het is een investering van wat tijd in onze volleybalvereniging. Er is een overzicht van de taken die er bij horen en als je informatie wil hebben wat er mogelijk is vraag dan een van de leden van de publiciteitscommissie. 
 
Publiciteitscommissie SV Aspargos
Bert Vrieling
Semke Sitsen
Zoë Manders
Renske Benders 
Pieter Verstegen

 

 

Jaarverslag Materiaal en Activiteiten Commissie 2022

Een gedeeltelijke nieuwe bezetting van de Commissie! Eindelijk zijn er een paar leden die zijn opgestaan om te helpen met het organiseren van nieuwe/leuke/bestaande activiteit.  Gezien de opkomst van de afgelopen jaren hebben we zeer kritisch gekeken wat we wel en niet wilde laten doorgaan. Dit kan altijd veranderen als jullie goede en leuke ideeën hebben.
 
Denk aan……….
Bölkes en Ballen
Mixtoernooi
Ouder kind toernooi
Carnavalstoernooi
Bingo’s
 
Tot slot wensen wij jullie allemaal een sportief en gezond seizoen toe.
 
Tot Gauw
Hier onder een overzicht van de verdeling van onze taken: 
 

Activiteiten

Wie

Datum

Materialen ’T Haeren

Marco Zinken

Nvt 

Kleding en tassen

Vacant 

Nvt 

Ouder/kind toernooi 

Karin en Ilse 

20-10-22

Mixtoernooi

Eef, Renske en Ilse 

19-11-22

Pietentraining

Vacant 

01-12-22

Jeugdbingo 

Karin en Ilse 

14-01-23

Carnavalstraining

Volgt  

16-02-23

Paaseieren 

Volgt 

10-04-23

Bolkes en Ballen

Volgt 

 


Shenna Mom
Ilse Dings
Karin Engels
Mayke Verschueren

SPORTTAS e/o SPORTBROEK 
 
Ben je nog opzoek naar een leuk cadeau voor jezelf of voor 5 december. Neem dan contact op met de MAC commissie voor een mooie sporttas e/o een zwarte sportbroek. 
 
De sporttassen zijn beschikbaar in de maten M (lxbxh = 61x29x28 cm) en L (lxbxh = 70x32x34 cm). De sporttassen worden voorzien van de naam van SV Aspargos.
 
Kosten van deze tassen: 
Maat M:       €32.50
Maat L:         €35.00
 
We hebben ook nog enkele sportbroeken op voorraad. Informeer gerust! 
De Erima dames sportbroeken zijn verkrijgbaar in de maten 128 tot 176 en de maten 34 tot 46.

Kosten Dames sportbroeken
(Erima Verona Tight Short Dames of Erima Verona Performance tight) www.plutosport.nl
Maat 128-176:        € 21.95 p/stk
Maat 34-46:                € 21.95 p/stk

De Erima heren sportbroeken zijn verkrijgbaar in de maten 128 tot 164 en de maten S-XXL 
 
Kosten Heren sportbroeken
Maat 128-164:        € 12.50 p/stk
Maat S-XL:                € 15.00 p/stk

Mocht je interesse hebben neem dan gerust contact op met een van de leden van de MAC of stuur een mail naar: kledingsvaspargos@gmail.com
 
Met vriendelijke groet
namens de Materiaal en Activiteiten Commissie (MAC)

 

 

Sponsoren
Graag willen wij onze sponsoren hartelijk bedanken voor het ondersteunen van onze club dit jaar. Denk aan onze sponsoren, zij denken ook aan ons.

 

 

 

SV Aspargos bij het Witte Dame Festival

Het is jullie vast niet ontgaan dat afgelopen 21 en 22 oktober het Witte Dame Festival was in het dorp. Wat was dit een fantastisch dorpsfeest. We zijn erg blij dat we met SV Aspargos een steentje hebben kunnen bijdragen. Met vele (oud, jeugd, recreanten, senioren en niet) leden hebben we een leuk kinderdorp neergezet. De kinderen konden er kastelen bouwen met gigantische bakstenen. Daarnaast konden ze hun eigen broodje bakken boven het kampvuur. Ook werden er stoere schilden en mooie kroontjes geknutseld. De kinderen/volwassenen die in de vrije tijd nog naar school wilde, hebben een echte liefdesbrief kunnen schrijven. Het was een feest om in het kinderdorp te zijn en een feest om te helpen in het kinderdorp. De vereniging heeft weer iets moois neergezet. Over vier jaar zal er ongetwijfeld wederom een mooie creatie van SV Aspargos te zien zijn. Ons dank is groot aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd.
 
Lisanne, Shenna, Ilse, Lisette en Timo 

 

 

 

Rabobank Clubsupport 2022

SV Aspargos heeft ook dit jaar weer mee gedaan met de Rabobank Clubsupport actie om hiermee volleybalmaterialen mee te kunnen vernieuwen en om eventueel een beachvolleybalveld aan te leggen zodat onze leden ook ’s zomers kunnen volleyballen.

Vorig jaar haalde SV Aspargos 68 stemmen binnen. 

Dit jaar deden we ook weer mee en haalde hiermee 86 stemmen binnen en haalden we €518,63 op.

Bedankt voor het stemmen en hopelijk tot volgend jaar!

Alvast dank namens alle leden!

 

 

Agenda

- 4 november - Vrijdag:           Algemene Ledenvergadering      20.30 - 22.00 uur
- 19 november - Zaterdag:      MIX-toernooi                               19.00 - 24.00 uur
- 26 november - Zaterdag:      Grubbenvorster Quiz                  19.00 - 24.00 uur
- 1 december - Donderdag:     Pietentraining                             18.30 - 19.30 uur
- 14 januari - Zaterdag:            Jeugdbingo                                12.00 - 13.30 uur
- 16 februari - Donderdag:       Carnavalstraining                       18.30 - 19.30 uur
- 10 april - 2e Paasdag:           Paaseieren zoeken                    11.00 uur 

 

 

 

Links naar handige informatie
Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef ze via dit formulier op de website door
-
Kijk hier voor de competitie informatie van jeugd, senioren en recreanten
-
Klik hier voor het formulier om een nieuwe sportbroek te bestellen

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 SV Aspargos, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van SV Aspargos.

Our mailing address is:

SV Aspargos

Struikheide 9

grubbenvorst, Li 5971 GB

Netherlands


Add us to your address bookWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp