December 2021: jaargang 3, editie 10

Dit is het SV Aspargos Clubnieuws.  Een maandelijkse mailing om jullie als leden op de hoogte te houden van wat er speelt.

Blijf voor de laatste actuele nieuwtjes kijken op de website.
Hebben jullie leuke ideeën, wensen of nieuwtjes, mail ze gerust naar publiciteit@aspargos.nl
We wensen jullie heel veel lees- en kijkplezier toe!

 


SV Aspargos wenst alle leden en sponsoren een
 fijne Kerst en een sportief, gezond en gelukkig 2022


 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering
SV Aspargos 05-11-2021

 
Aanwezig                     : 34      
Stemgerechtigd            : 25
Afgemeld                     : 46
   

 1. Opening door de voorzitter 

Nadat ook de dames, die zojuist nog volop trainden, binnen waren kon de voorzitter de vergadering openen, maar voordat hij de vergadering officieel kon openen vroeg de voorzitter of iedereen de presentielijst getekend had en werden enkele huishoudelijke mededelingen medegedeeld.
De voorzitter geeft tevens aan dat de vergadering volgens de geldende covid-regels gehouden wordt, alle aanwezigen zijn gescand.
De voorzitter vervolgt zijn openingswoord door namens het gehele bestuur alle aanwezige van harte welkom te heten, een speciaal welkom aan de ere- en ondersteunende leden, ouders van jeugdleden en de dragers van de ZilvereSpargos.
In zijn welkomstwoord memoreert de voorzitter natuurlijk aan de roerige periode die we achter ons hebben door corona en vraagt hij ook een moment van stilte voor alle leden die ons helaas in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De voorzitter geeft aan dat het punt ‘benoeming kascommissie’ aan de agenda wordt toegevoegd als punt 6a.
 
Tijdens het voorlezen van de afmeldingen (46 personen) werden de aanwezige 34 en stemgerechtigden 25 personen geteld; met het aantal stemgerechtigde aanwezige wordt ruimschoots voldaan aan de minimum aantal aanwezigen om de vergadering officieel te kunnen houden. 
 

 1. Notulen van de ledenvergadering d.d. 06 november 2020 en november 2019

Er zijn geen vragen of opmerkingen over beide notulen, de notulen worden onder dankzegging van de secretaris aangenomen.
 

 1. Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag van de secretaris, in het clubnieuws van oktober j.l. te lezen, behoeft geen mondelinge aanvulling door de secretaris en heeft geen vragen opgeleverd.
 

 1. Financieel verslag van de penningmeester

De penningmeester geeft aan dat we een mooi resultaat hebben kunnen boeken over het seizoen 2020-2021, hieraan zijn debet: de gemeente (zaalhuur), de bond (bondskosten) en natuurlijk de sponsoren die ons goed gezind waren. De vergoedingen aan de leden waren wel lager dan voorgaande jaren en er waren ook geen extra geld opbrengende acties, toch bleek de restitutie van de contributie aan de leden relatief geen hele zware last te zijn. Ondanks het mooie resultaat moeten we opletten voor kosten die we de komende jaren kunnen verwachten want zowel de gemeente als de bond hebben veel minder baten ontvangen en natuurlijk wel (iets lagere) kosten gemaakt.
De voorzitter vult het verslag van de penningmeester aan door nogmaals een ieder te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat en herhaalt het belang van ‘spek op de ribben’.
 

 1. Verslag van de kascommissie

Marco Zinken, die de kascommissie tijdens de vergadering vertegenwoordigde, gaf aan dat de penningmeester de financiële zaken keurig op orde heeft. Alle transacties zijn traceerbaar en op de gestelde vragen kan ze zonder probleem een plausibel antwoord geven.
Wederom kon de kascommissie meer dan lovende worden uitspreken over zowel de gevoerde administratie, de openheid en het resultaat.
De voorzitter bedankte aansluitend de kascommissie voor hun kritische blik op onze financiële administratie.
 

 1. Decharge van de penningmeester

In navolging van hetgeen geconcludeerd door de kascommissie vraagt de voorzitter de vergadering de penningmeester decharge te verlenen door middel van handopsteken, hij kaart hierbij aan dat het vaststellen tevens geldt voor de jaarrekening van 2019-2020! Met een volledige meerderheid werd aan de penningmeester decharge verleend, met een luid applaus werd de waardering ondersteund en de voorzitter bedankt daarna alle aanwezigen.

 1. Benoeming kascommissie

Zoals in het openingswoord aangegeven door de voorzitter heeft Marco Zinken zijn periode als ‘tijdelijk lid’ van de kascommissie voltooid; door het corona jaar 2019-2020 zelfs een 3 jarige periode! Marco wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en krijgt van de aanwezigen een applaus. De voorzitter vraagt aan de vergadering of er personen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor de kascommissie, na enige twijfel biedt Mike de Boer zich aan. Mike wordt bedankt en zodoende zal de kascommissie in 2022 bestaan uit Martijn Geurts en Mike de Boer.
Pim Gubbels vraagt of we ook decharge voor 2019-2020 moeten geven maar dit is niet nodig aangezien we vanavond zowel de jaarrekening van 2019-2020 en 2020-2021 goedkeuren en dus zojuist daarvoor ook decharge aan de penningmeester hebben verleend. 
 

 1. Commissieverslagen

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de commissieverslagen zoals die in het clubnieuws van oktober 2021 zijn gepubliceerd.
 

 1. Pauze

Aangezien het snelle verloop van de vergadering stelt de voorzitter voor om de pauze te schrappen en de vergadering met punt 9 te vervolgen, hier zijn geen bezwaren tegen.
 

 1. ZilvereSpargos

Na een jaar pauze heeft het Dagelijks Bestuur ook dit jaar weer iemand uit de lijst met genomineerde gekozen die we willen onderscheiden met de ZilverenSpargos.
De persoon die we gaan onderscheiden is reeds lid sinds 1976 en heeft vele vrijwilligersfuncties vervuld, o.a. tijdens het 25 jarig jubileum en bij de ‘oprichting’ van de afsluitingsfeesten. Ook het kamp is haar niet vreemd en sponsoren kennen haar maar al te goed. Tijdens het 50 jarig jubileumjaar was ze in het onecht verbonden met haar toenmalige buurman. Graag een hartelijk applaus voor Esther Luijpers.
Na het opspelden van de ZilvereSpargos, het uitreiken van het welverdiende bloemetje en de felicitaties door haar (later binnen gekomen) familie ging Esther alvast van een drankje genieten.
 

 1. Behandeling van de begroting

Zoals gebruikelijk heeft iedereen de begroting bij de uitnodiging ontvangen, geïnteresseerden konden bij de penningmeester een toelichting op de begroting opvragen. Uit de begroting is op te maken dat we met een positief resultaat van € 498,00 het seizoen verwachten af te sluiten.
Aangezien er geen vragen zijn m.b.t. de begroting vraagt de voorzitter de aanwezigen door middel van handopsteken de begroting goed te keuren. Een maximale meerderheid stak de hand op en zodoende is de begroting dus vastgesteld.
 

 1. Bestuursverkiezing

In de uitnodiging is te lezen dat Suzanne Joosten/Silvie Schreurs – die zich herkiesbaar stellen – en Hay Dings periodiek aftredend zijn. Verder heeft Gert Benders aangegeven na vanavond zijn secretariaatsfunctie te beëindigen. 
Op de vraag van de voorzitter of zich mensen bij het secretariaat hebben gemeld voor een bestuursfunctie kon de secretaris alleen een negatief antwoord geven; de voorzitter had een verassing door te melden dat Wilbert Kusters bij hem heeft aangegeven om de secretariaatswerkzaamheden op zich te willen nemen.
Na deze mededelingen vraagt de voorzitter of er aanwezigen zijn die graag schriftelijk willen stemmen over de bestuur kandidaten, geen van de aanwezigen heeft daar behoefte aan dus kan de voorzitter over gaan tot de daadwerkelijke bestuursverkiezingen.
De eerste vraag van de voorzitter is of de tegenstemmers voor de kandidaatstelling van Wilbert Kusters hun hand willen opsteken; er gaan geen handen de lucht in. Op de vraag of iedereen die voor de kandidaatstelling is zijn hand wil opsteken steekt een ieder zijn hand op. De voorzitter feliciteert daarna Wilbert met zijn benoeming tot bestuurslid in de functie van secretaris.
Aansluitend worden in gelijke volgorde de vragen m.b.t. de kandidaatstelling van Suzanne/Silvie aan de aanwezigen gesteld; de ‘antwoorden’ zijn gelijk als bij Wilbert.
Ook nu kan de secretaris de dames feliciteren met hun herbenoeming.
Na de (her)benoeming van de bestuursleden is de tijd aangebroken om afscheid te nemen van twee ‘oude’ rotten in het vak en aan deze tafel, Hay Dings en Gert Benders. Hay wordt nog even kort het woord gegeven m.b.t. de sponsoren. Hay geeft hierbij aan dat het steeds moeilijker is om sponsoren aan de club te verbinden zeker in een dorp als Grubbenvorst waar alle verenigingen in dezelfde vijver vissen. Er staat op korte termijn nog een brainstormsessie op de agenda die Hay nog zal voorzitten en daarvoor zijn ook al een aantal personen benaderd, vanavond geeft ook Pim Gubbels aan deel te nemen aan de brainstormsessie.
Hay geeft verder aan dat het belangrijk is dat we als vereniging ook een tegenprestatie moeten leveren aan onze sponsoren; schroom niet te melden bij een sponsor dat je er namens SV Aspargos gekomen bent. Juist dat soort kleine puntjes zijn voor een sponsor van belang om aan de vereniging verbonden te willen blijven.
De voorzitter bedankt Hay voor al zijn werk ten behoeve van de vereniging als bestuurslid, eerst als penningmeester en later (tijdelijk ook gecombineerd) als voorzitter van de sponsorcommissie. Het welverdiende bloemetje wordt hem onder luid applaus overhandigd.
Na Hay wordt ook Gert door de voorzitter toegesproken, Gert heeft ook al een heel volleyballeven achter de rug en de voorzitter herhaald Gerts uitspraak dat zijn mooiste 16de verjaardagscadeau deelname aan de NeVoBo scheidsrechters cursus was. Gert wordt voor al zijn werk en m.n. zijn secretariaatsperiode sinds 2005 hartelijk bedankt. Ook nu wordt de overhandiging van het bloemetje ondersteund door een applaus.
Gert geeft aan dat hij Wilbert waar nodig zal ondersteunen en voorlopig de ledenadministratie onder zijn hoede neemt tenminste totdat het AVG en VOG verhaal naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Verder zal hij vanavond aan de bestuurstafel blijven zitten om de notulen van deze ALV af te ronden.
Helaas blijven er, naast de voorzittersfunctie bij de SC, momenteel nog 2 functies binnen het bestuur onbezet en dat zijn de voorzitter MAC en PC, op de vraag of er geïnteresseerden aanwezig zijn steekt Robin Coenders haar hand op; zij wil het aanspreekpunt van de commissie voor het bestuur zijn. De voorzitter geeft aan dat e.e.a. tijdens de vergadering van de MAC op korte termijn besproken zal worden.
Tot slot van dit agendapunt vraagt de voorzitter de aftredende bestuursleden plaats te nemen in de zaal en het nieuw benoemde bestuurslid wordt uitgenodigd om achter de bestuurstafel plaats te nemen.
 
 

 1. Mededelingen

De eerste mededeling gaat over het respecteren van de covidmaatregelen zoals die gelden bij de verschillende verenigingen. Niet in elke gemeente en zeker niet in elke sportlocatie is dezelfde regelgeving van kracht. 
Na deze algemeen geldende opmerking werden de onderstaande specifiek vereniging gerelateerde mededelingen gedaan:

 1. Mede door de beperkte hoeveelheid vrijwilligers denkt het bestuur over een andere structuur van het bestuur; huidige en oud bestuursleden zullen hierover op korte termijn (als het kan en mag) samenkomen en de resultaten zullen via sociale media gedeeld worden.

Een van de stappen die de nieuwe visie belichaamd is, is het mixtoernooi dat een aantal dames senioren willen en gaan organiseren. 

 1. Onlangs hebben we de uitnodiging van het Witte Dame festival 2022 ontvangen, als bestuur hebben we Timo Wagemans net als in 2017 bereid gevonden hierin het voortouw te nemen. Binnenkort is de eerste bijeenkomst en ook dat verslag zal Timo delen via het bestuur op sociale media. Timo wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.
 1. De voorzitter benadrukt nogmaals het belang van een sponsorcommissie en sponsoren voor de vereniging. Schroom je niet te melden bij Hay Dings of het bestuur als er interesse is voor een functie binnen de sponsorcommissie.
 1. Mede door de corona zijn er steeds minder mogelijkheden om werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren die een positieve financiële bijdrage leveren. Voorlopig staat alleen de AAA op het programma. De lekkere aardbeien hopen we in het voorjaar weer huis aan huis te kunnen verkopen.

Indien er iemand een ludiek en/of uniek idee heeft: geef het door!!

 1. Graag alle wijzigingen in de NAW gegevens, die van belang zijn voor een goede communicatie met de vereniging, z.s.m. aan de secretaris doorgeven zodat wij een up-to-date ledenadministratie kunnen voeren.
 1. Ook het memoreren aan het goed en netjes opruimen van de gebruikte materialen tijdens trainingen en wedstrijden is een jaarlijks terugkerende mededeling. Het netjes opruimen is een stimulans voor andere om ook hun gebruikte spullen netjes weg te zetten en het zorgt voor een langer leven van materialen.

Marco Zinken heeft aangeboden de materialen in de sporthal te verzorgen dus als er ergens een probleem is met ballen, netten e.d. klop dan aan bij Marco of het bestuur.

 1. Ze zijn al een aantal keren genoemd vanavond, de sponsoren en vrijwilligers. Beide groepen personen worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage en betrokkenheid aan de vereniging. Ondanks de vraag om vrijwilligers en sponsoren is het goed om te zien dat de vereniging leeft binnen onze gemeenschap.

Helaas zal per 01-01-2022 een zeer vertrouwde vrijwilliger stoppen binnen de vereniging; Loek den Otter heeft aangegeven zijn functie als Vertrouwenspersoon te willen beëindigen. Vanaf deze plek bedanken we Loek voor zijn werkzaamheden en zullen hem t.z.t. ook nog persoonlijk gaan bedanken. 
De functie die vanaf 01-01-22 vrij komt moet in het belang van de AVG maar zeker de VOG ingevuld worden; denkt u geschikt te zijn om vertrouwenspersoon voor de vereniging te worden geef dit dan aan bij een der bestuursleden.  

 1. Het bestuur heeft de eerste stappen gezet in een onderzoek naar het realiseren van ‘vaste’ beachvolleybalvelden bij GFC. Helaas blijft de gemeente een ‘struikelblok’ in de communicatie hier omtrent. Alle ontwikkelingen op dit vlak zullen via het clubnieuws bekend gemaakt worden.

Pim Bergs geeft aan dat er besprekingen zijn over verhuizing van GFC in hoeverre wordt daar rekening mee gehouden. De voorzitter geeft aan dat dit ook in het gehele verhaal zit ‘opgesloten’.

 1. Last but not least worden de beheerders van de kantine van onze thuishaven, Mick en Petra, van harte bedankt voor alle momenten dat ze er voor ons waren. Mick wordt middels bloemen en een applaus bedankt.  

 

 1. Rondvraag

Alleen Hannie Verstegen wil gebruik maken van de rondvraag, ze heeft niet echt een vraag maar aan opmerking. Vanavond zijn er volgens Hannie heel veel mensen, zeker terecht, bedankt met een applaus van de aanwezige maar ze mist een persoonlijk applaus voor de penningmeester Chantal Bergs. Hannie geeft aan dat haar werk ontzettend belangrijk is en misschien wel onderschat wordt. De voorzitter is het met Hannie eens en vraagt (maar dat was al niet meer nodig) voor een applaus voor Chantal.
 

 1. Sluiting

Nadat alles gezegd is en iedereen heeft zijn vragen beantwoord gekregen bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun interesse en bijdrage aan deze ALV. Iedereen wordt nog een gezellige avond gewenst en namens het bestuur wordt er een consumptie (alleen vanavond geldig) aangeboden en er zal een hapje klaar (komen te) staan.
Met een ferme hamerslag sluit de voorzitter om 21.25 uur de vergadering.
 
 
Voor akkoord,
 
Barry Peute                                                          Gert Benders/Wilbert Kusters
 
Voorzitter                                                              Secretaris

 

 

Lockdown

Zoals bekend zitten we in een Lockdown tot 14 januari.
We mogen helaas niet sporten.
Hou uw email in de gaten, zodra we weer mogen sporten in teamverband en in de zaal laten we u dat weten hoe waar en wanneer.

 

 

Vacature Voorzitter publiciteitscommissie m/v
 
De publiciteitscommissie is nog opzoek naar een voorzitter.
Wat we zoeken is iemand die ons kan ondersteunen en de verbinding vormt tussen het bestuur en de publiciteitscommissie.

Ben je lid of ben je een ouder van een lid dan zijn we opzoek naar jou. Heb je interesse stuur dan een mailtje naar publiciteit@aspargos.nl.

Namens de publiciteitscommissie
Pieter, Bert, Ilse en Renske

 

 

Sponsoren
Graag willen wij onze sponsoren hartelijk bedanken voor het ondersteunen van onze club dit jaar. Denk aan onze sponsoren, zij denken ook aan ons.

 

 

 

Agenda
      
Heb je nog activiteiten voor de agenda?
Mail ze naar publiciteit@aspargos.nl

 

 

Links naar handige informatie
Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef ze via dit formulier op de website door
-
Kijk hier voor de competitie informatie van jeugd, senioren en recreanten
-
Klik hier voor het formulier om een nieuwe sportbroek te bestellen

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 SV Aspargos, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van SV Aspargos.

Our mailing address is:

SV Aspargos

Struikheide 9

grubbenvorst, Li 5971 GB

Netherlands


Add us to your address bookWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp